National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giải phẫu vạt căng mạc đùi và các vạt bẹn

Nghiên cứu giải phẫu vạt căng mạc đùi và các vạt bẹn


Tiêu đề: Nghiên cứu giải phẫu vạt căng mạc đùi và các vạt bẹn

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu giải phẫu vạt căng mạc đùi và các vạt bẹn


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx