National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm lâm sàng, huyết học bệnh Hemoglobin E và tần suất người mang gen hemoglobin E ở dân tộc Mường Hòa Bình

Một số đặc điểm lâm sàng, huyết học bệnh Hemoglobin E và tần suất người mang gen hemoglobin E ở dân tộc Mường Hòa Bình


Tiêu đề: Một số đặc điểm lâm sàng, huyết học bệnh Hemoglobin E và tần suất người mang gen hemoglobin E ở dân tộc Mường Hòa Bình

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số đặc điểm lâm sàng, huyết học bệnh Hemoglobin E và tần suất người mang gen hemoglobin E ở dân tộc Mường Hòa Bình


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx