National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu cho chọn giống cây táo ta (Ziziphus mauritiana Liam) bằng xử lý tia Y

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu cho chọn giống cây táo ta (Ziziphus mauritiana Liam) bằng xử lý tia Y


Tiêu đề: Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu cho chọn giống cây táo ta (Ziziphus mauritiana Liam) bằng xử lý tia Y

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x