National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ

Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ


Tiêu đề: Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x