National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ

Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ


Tiêu đề: Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số phương pháp xác định đối khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx