National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học viên sĩ quan trong quá trình học tập các môn toán và khoa học tự nhiên

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học viên sĩ quan trong quá trình học tập các môn toán và khoa học tự nhiên


Tiêu đề: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học viên sĩ quan trong quá trình học tập các môn toán và khoa học tự nhiên

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học viên sĩ quan trong quá trình học tập các môn toán và khoa học tự nhiên


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx