National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc và hiệu quả điều trị tiêu chảy cấp tại hộ gia đình đối với trẻ dưới 5 tuổi, ở ba vùng sinh thái tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc và hiệu quả điều trị tiêu chảy cấp tại hộ gia đình đối với trẻ dưới 5 tuổi, ở ba vùng sinh thái tỉnh Thanh Hóa


Tiêu đề: Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc và hiệu quả điều trị tiêu chảy cấp tại hộ gia đình đối với trẻ dưới 5 tuổi, ở ba vùng sinh thái tỉnh Thanh Hóa

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc và hiệu quả điều trị tiêu chảy cấp tại hộ gia đình đối với trẻ dưới 5 tuổi, ở ba vùng sinh thái tỉnh Thanh Hóa


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx