National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc tính sinh học của Trypanosoma evansi (Steel, 1885), bệnh học do chúng gây nên, qui trình bảo quản và sử dụng Trypanosoma evansi để chuẩn đoán bệnh tiên mao trùng

Một số đặc tính sinh học của Trypanosoma evansi (Steel, 1885), bệnh học do chúng gây nên, qui trình bảo quản và sử dụng Trypanosoma evansi để chuẩn đoán bệnh tiên mao trùng


Tiêu đề: Một số đặc tính sinh học của Trypanosoma evansi (Steel, 1885), bệnh học do chúng gây nên, qui trình bảo quản và sử dụng Trypanosoma evansi để chuẩn đoán bệnh tiên mao trùng

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x