National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tạo nguồn vật liệu khởi đầu để cải tiến giống dâu tằm bằng kỹ thuật Invitro kết hợp xử lý tia Gama

Tạo nguồn vật liệu khởi đầu để cải tiến giống dâu tằm bằng kỹ thuật Invitro kết hợp xử lý tia Gama


Tiêu đề: Tạo nguồn vật liệu khởi đầu để cải tiến giống dâu tằm bằng kỹ thuật Invitro kết hợp xử lý tia Gama

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x