National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Обоснование основныx параметров подзеной разработки угольныx пластов бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам)

Обоснование основныx параметров подзеной разработки угольныx пластов бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам)


Tiêu đề: Обоснование основныx параметров подзеной разработки угольныx пластов бассейна Куанг-Нинь (Вьетнам)

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x