National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc

Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc


Tiêu đề: Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x