National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc

Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc


Tiêu đề: Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Bài toán cực trị toàn cục trên tập hợp điểm rời rạc


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx