National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sử dụng công nghệ tế bào thực vật trong cải biến di truyền tế bào chất ở một số cây họ cà (Solanaceae)

Sử dụng công nghệ tế bào thực vật trong cải biến di truyền tế bào chất ở một số cây họ cà (Solanaceae)


Tiêu đề: Sử dụng công nghệ tế bào thực vật trong cải biến di truyền tế bào chất ở một số cây họ cà (Solanaceae)

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Sử dụng công nghệ tế bào thực vật trong cải biến di truyền tế bào chất ở một số cây họ cà (Solanaceae)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx