National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số cơ bản thiết bị chế biến sợi lương thực liên hoàn quy mô nhỏ theo nguyên lý ép đùn

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số cơ bản thiết bị chế biến sợi lương thực liên hoàn quy mô nhỏ theo nguyên lý ép đùn


Tiêu đề: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số cơ bản thiết bị chế biến sợi lương thực liên hoàn quy mô nhỏ theo nguyên lý ép đùn

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x