National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm và cắt lớp vi tính của ung thư tế bào gan

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm và cắt lớp vi tính của ung thư tế bào gan


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm và cắt lớp vi tính của ung thư tế bào gan

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm và cắt lớp vi tính của ung thư tế bào gan


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx