National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định hệ thống cây trồng hợp lý trên cơ sở đánh giá đất ở Tuyên Quang

Xác định hệ thống cây trồng hợp lý trên cơ sở đánh giá đất ở Tuyên Quang


Tiêu đề: Xác định hệ thống cây trồng hợp lý trên cơ sở đánh giá đất ở Tuyên Quang

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xác định hệ thống cây trồng hợp lý trên cơ sở đánh giá đất ở Tuyên Quang


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx