National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm của giống của đàn bò cái lai (Holstein Friesian x lai sindhi) hướng sữa nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh

Một số đặc điểm của giống của đàn bò cái lai (Holstein Friesian x lai sindhi) hướng sữa nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh


Tiêu đề: Một số đặc điểm của giống của đàn bò cái lai (Holstein Friesian x lai sindhi) hướng sữa nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x