National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện hệ thống các phương pháp dự báo, phát hiện và đánh giá tài nguyên vàng gốc lấy ví dụ trên mỏ vàng Nà Pái (Bình Gia)

Hoàn thiện hệ thống các phương pháp dự báo, phát hiện và đánh giá tài nguyên vàng gốc lấy ví dụ trên mỏ vàng Nà Pái (Bình Gia)


Tiêu đề: Hoàn thiện hệ thống các phương pháp dự báo, phát hiện và đánh giá tài nguyên vàng gốc lấy ví dụ trên mỏ vàng Nà Pái (Bình Gia)

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện hệ thống các phương pháp dự báo, phát hiện và đánh giá tài nguyên vàng gốc lấy ví dụ trên mỏ vàng Nà Pái (Bình Gia)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx