National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương


Tiêu đề: Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx