National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định chế độ cắt tối ưu để đạt được năng suất cao trong gia công đá granit ở Việt Nam

Xác định chế độ cắt tối ưu để đạt được năng suất cao trong gia công đá granit ở Việt Nam


Tiêu đề: Xác định chế độ cắt tối ưu để đạt được năng suất cao trong gia công đá granit ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x