National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu khu hệ nấm mốc nhiễm trong quá trình sản xuất, bảo quản lương khô và các biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu khu hệ nấm mốc nhiễm trong quá trình sản xuất, bảo quản lương khô và các biện pháp phòng trừ


Tiêu đề: Nghiên cứu khu hệ nấm mốc nhiễm trong quá trình sản xuất, bảo quản lương khô và các biện pháp phòng trừ

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu khu hệ nấm mốc nhiễm trong quá trình sản xuất, bảo quản lương khô và các biện pháp phòng trừ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx