National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sự hình thành và trữ lượng nước dưới đất trong phức hệ chứa nước Bazan nứt nẻ lỗ hổng trên cao nguyên Đắc Lắc. Ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân

Sự hình thành và trữ lượng nước dưới đất trong phức hệ chứa nước Bazan nứt nẻ lỗ hổng trên cao nguyên Đắc Lắc. Ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân


Tiêu đề: Sự hình thành và trữ lượng nước dưới đất trong phức hệ chứa nước Bazan nứt nẻ lỗ hổng trên cao nguyên Đắc Lắc. Ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Sự hình thành và trữ lượng nước dưới đất trong phức hệ chứa nước Bazan nứt nẻ lỗ hổng trên cao nguyên Đắc Lắc. Ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx