National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Аккумуляция полиаминов и выделение этилена у растений mesembryanthemum crystallinum L. при гипертермии и засолении

Аккумуляция полиаминов и выделение этилена у растений mesembryanthemum crystallinum L. при гипертермии и засолении


Tiêu đề: Аккумуляция полиаминов и выделение этилена у растений mesembryanthemum crystallinum L. при гипертермии и засолении

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x