National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men dùng lên men vang quả điều

Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men dùng lên men vang quả điều


Tiêu đề: Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men dùng lên men vang quả điều

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men dùng lên men vang quả điều


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx