National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hàm lồi thô và tính ổn định của hàm lồi suy rộng đối với nhiều tuyến tính

Hàm lồi thô và tính ổn định của hàm lồi suy rộng đối với nhiều tuyến tính


Tiêu đề: Hàm lồi thô và tính ổn định của hàm lồi suy rộng đối với nhiều tuyến tính

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hàm lồi thô và tính ổn định của hàm lồi suy rộng đối với nhiều tuyến tính


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx