National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ứng xử cơ học của vật liệu composit nền nhựa cốt sợi dưới tác dụng của tải trọng và môi trường

Ứng xử cơ học của vật liệu composit nền nhựa cốt sợi dưới tác dụng của tải trọng và môi trường


Tiêu đề: Ứng xử cơ học của vật liệu composit nền nhựa cốt sợi dưới tác dụng của tải trọng và môi trường

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Ứng xử cơ học của vật liệu composit nền nhựa cốt sợi dưới tác dụng của tải trọng và môi trường


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx