National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng

Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng


Tiêu đề: Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx