National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số sinh học ở người tiếp xúc dài ngày với nhiên liệu lỏng tên lửa và trên động vật nhiễm độc bán cấp thực nghiệm

Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số sinh học ở người tiếp xúc dài ngày với nhiên liệu lỏng tên lửa và trên động vật nhiễm độc bán cấp thực nghiệm


Tiêu đề: Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số sinh học ở người tiếp xúc dài ngày với nhiên liệu lỏng tên lửa và trên động vật nhiễm độc bán cấp thực nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số sinh học ở người tiếp xúc dài ngày với nhiên liệu lỏng tên lửa và trên động vật nhiễm độc bán cấp thực nghiệm


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx