National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số chỉ tiêu biến đổi bệnh lý trên gà công nghiệp nhiễm độc aflatoxin B1 thực nghiệm

Một số chỉ tiêu biến đổi bệnh lý trên gà công nghiệp nhiễm độc aflatoxin B1 thực nghiệm


Tiêu đề: Một số chỉ tiêu biến đổi bệnh lý trên gà công nghiệp nhiễm độc aflatoxin B1 thực nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số chỉ tiêu biến đổi bệnh lý trên gà công nghiệp nhiễm độc aflatoxin B1 thực nghiệm


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx