National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm dịch tễ học, bệnh học cầu trùng gà eimeria ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và biện pháp phòng trị

Một số đặc điểm dịch tễ học, bệnh học cầu trùng gà eimeria ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và biện pháp phòng trị


Tiêu đề: Một số đặc điểm dịch tễ học, bệnh học cầu trùng gà eimeria ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và biện pháp phòng trị

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x