National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giải bài toán chuyển động của đạn khi kể đến các yếu tố nhiễu loạn

Giải bài toán chuyển động của đạn khi kể đến các yếu tố nhiễu loạn


Tiêu đề: Giải bài toán chuyển động của đạn khi kể đến các yếu tố nhiễu loạn

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Giải bài toán chuyển động của đạn khi kể đến các yếu tố nhiễu loạn


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx