National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ứng dụng phương pháp nuôi cấy in Vitro để duy trì và nhân giống thuốc lá C.176, K326 và giống chốt dục đực H1

Ứng dụng phương pháp nuôi cấy in Vitro để duy trì và nhân giống thuốc lá C.176, K326 và giống chốt dục đực H1


Tiêu đề: Ứng dụng phương pháp nuôi cấy in Vitro để duy trì và nhân giống thuốc lá C.176, K326 và giống chốt dục đực H1

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x