National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số cơ sở đại số cho logic mờ zadeh và tính toán trên các từ

Một số cơ sở đại số cho logic mờ zadeh và tính toán trên các từ


Tiêu đề: Một số cơ sở đại số cho logic mờ zadeh và tính toán trên các từ

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số cơ sở đại số cho logic mờ zadeh và tính toán trên các từ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx