National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá bằng siêu âm và điều trị một vài loại bướu

Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá bằng siêu âm và điều trị một vài loại bướu


Tiêu đề: Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá bằng siêu âm và điều trị một vài loại bướu

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá bằng siêu âm và điều trị một vài loại bướu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx