National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện trong điều kiện hiện nay (qua thực tế một số huyện miền Trung)

Đổi mới cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện trong điều kiện hiện nay (qua thực tế một số huyện miền Trung)


Tiêu đề: Đổi mới cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện trong điều kiện hiện nay (qua thực tế một số huyện miền Trung)

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đổi mới cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện trong điều kiện hiện nay (qua thực tế một số huyện miền Trung)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx