National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh

Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh


Tiêu đề: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x