National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh

Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh


Tiêu đề: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx