National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của virus Gumboro lên các tế bào máu và tế bào có thẩm quyền miễn dịch của người

Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của virus Gumboro lên các tế bào máu và tế bào có thẩm quyền miễn dịch của người


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của virus Gumboro lên các tế bào máu và tế bào có thẩm quyền miễn dịch của người

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của virus Gumboro lên các tế bào máu và tế bào có thẩm quyền miễn dịch của người


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx