National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm dịch tễ học (mầm bệnh và nguồn bệnh) giun chỉ bạch huyết ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả của một số biện pháp phòng chống bằng điều trị đặc hiệu

Một số đặc điểm dịch tễ học (mầm bệnh và nguồn bệnh) giun chỉ bạch huyết ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả của một số biện pháp phòng chống bằng điều trị đặc hiệu


Tiêu đề: Một số đặc điểm dịch tễ học (mầm bệnh và nguồn bệnh) giun chỉ bạch huyết ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả của một số biện pháp phòng chống bằng điều trị đặc hiệu

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số đặc điểm dịch tễ học (mầm bệnh và nguồn bệnh) giun chỉ bạch huyết ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả của một số biện pháp phòng chống bằng điều trị đặc hiệu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx