National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Muỗi Culisinac (diptexa: culicidac) và đặc điểm sinh học của một số loài thường gặp có vai trò truyền bệnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Muỗi Culisinac (diptexa: culicidac) và đặc điểm sinh học của một số loài thường gặp có vai trò truyền bệnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ


Tiêu đề: Muỗi Culisinac (diptexa: culicidac) và đặc điểm sinh học của một số loài thường gặp có vai trò truyền bệnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Muỗi Culisinac (diptexa: culicidac) và đặc điểm sinh học của một số loài thường gặp có vai trò truyền bệnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx