National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dược phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Đổi mới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dược phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường


Tiêu đề: Đổi mới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dược phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đổi mới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dược phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx