National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và những biện pháp tổ chức y tế trong tuyển quân

Góp phần nghiên cứu tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và những biện pháp tổ chức y tế trong tuyển quân


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và những biện pháp tổ chức y tế trong tuyển quân

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x