National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ

Phát triển các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ


Tiêu đề: Phát triển các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx