National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển xa khỏi vùng hồ Yaly tỉnh Gialai - Kontum

Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển xa khỏi vùng hồ Yaly tỉnh Gialai - Kontum


Tiêu đề: Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển xa khỏi vùng hồ Yaly tỉnh Gialai - Kontum

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển xa khỏi vùng hồ Yaly tỉnh Gialai - Kontum


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx