National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm địa lý y tế quân sự, xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa người bị thương bị bệnh trên tuyến đảo Đông Bắc

Nghiên cứu đặc điểm địa lý y tế quân sự, xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa người bị thương bị bệnh trên tuyến đảo Đông Bắc


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm địa lý y tế quân sự, xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa người bị thương bị bệnh trên tuyến đảo Đông Bắc

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc điểm địa lý y tế quân sự, xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa người bị thương bị bệnh trên tuyến đảo Đông Bắc


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx