National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Caractérisation acoustique du conduit vocal: Fonctions de transfert acoustiques et sources de bruit

Caractérisation acoustique du conduit vocal: Fonctions de transfert acoustiques et sources de bruit


Tiêu đề: Caractérisation acoustique du conduit vocal: Fonctions de transfert acoustiques et sources de bruit

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x