National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc tính thương phẩm của da thuộc crôm, khả năng mở rộng mặt hàng da thuộc nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu

Nghiên cứu đặc tính thương phẩm của da thuộc crôm, khả năng mở rộng mặt hàng da thuộc nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc tính thương phẩm của da thuộc crôm, khả năng mở rộng mặt hàng da thuộc nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc tính thương phẩm của da thuộc crôm, khả năng mở rộng mặt hàng da thuộc nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx