National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biến đổi tế bào trong dịch rửa phế nang và giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản trong chẩn đoán bệnh bụi phổi Silic

Nghiên cứu biến đổi tế bào trong dịch rửa phế nang và giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản trong chẩn đoán bệnh bụi phổi Silic


Tiêu đề: Nghiên cứu biến đổi tế bào trong dịch rửa phế nang và giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản trong chẩn đoán bệnh bụi phổi Silic

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu biến đổi tế bào trong dịch rửa phế nang và giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản trong chẩn đoán bệnh bụi phổi Silic


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx