National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức kế toán chi phí lưu thông theo nhóm hàng trong kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay

Tổ chức kế toán chi phí lưu thông theo nhóm hàng trong kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay


Tiêu đề: Tổ chức kế toán chi phí lưu thông theo nhóm hàng trong kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x