National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hoá ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hoá ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng


Tiêu đề: Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hoá ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hoá ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx